Sorry

M+ no longer supports this web browser.

M+ 不再支持此網頁瀏覽器。

M+ 不再支持此网页浏览器。

申请单次媒体通行证

媒体参观

你到访参观的目的是?
采访主题
媒体机构
媒体类别
专业领域
你希望什么时候到访参观?
首选
DD / MM / YYYY
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
次选
DD / MM / YYYY
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

联系信息

职衔
申请人全名
+1
+7
+20
+27
+30
+31
+32
+33
+34
+36
+39
+40
+41
+43
+44
+45
+46
+47
+48
+49
+51
+52
+53
+54
+55
+56
+57
+58
+60
+61
+62
+63
+64
+65
+66
+77
+81
+82
+84
+86
+90
+91
+92
+93
+94
+95
+98
+211
+212
+213
+216
+218
+220
+221
+222
+223
+224
+225
+226
+227
+228
+229
+230
+231
+232
+233
+234
+235
+236
+237
+238
+239
+240
+241
+242
+243
+244
+245
+246
+248
+249
+250
+251
+252
+253
+254
+255
+256
+257
+258
+260
+261
+262
+263
+264
+265
+266
+267
+268
+269
+290
+291
+297
+298
+299
+ 345
+350
+351
+352
+353
+354
+355
+356
+357
+358
+359
+370
+371
+372
+373
+374
+375
+376
+377
+378
+379
+380
+381
+382
+385
+386
+387
+389
+420
+421
+423
+500
+501
+502
+503
+504
+505
+506
+507
+508
+509
+590
+591
+593
+594
+595
+596
+597
+598
+599
+670
+672
+673
+674
+675
+676
+677
+678
+679
+680
+681
+682
+683
+685
+686
+687
+688
+689
+690
+691
+692
+850
+852
+853
+855
+856
+872
+880
+886
+960
+961
+962
+963
+964
+965
+966
+967
+968
+970
+971
+972
+973
+974
+975
+976
+977
+992
+993
+994
+995
+996
+998
+1242
+1246
+1264
+1268
+1284
+1340
+1441
+1473
+1649
+1664
+1670
+1671
+1684
+1758
+1767
+1784
+1849
+1868
+1869
+1876
+1939
手机号码
电邮地址
网站
上传名片、记者证或所属媒体机构发出的证明文件

媒体参观

如媒体欲在指定时段内参观M+,请预先申请单次媒体通行证。处理申请一般需时十四个工作天。

申请指引

  • 每张单次媒体通行证只限一人使用。同一媒体机构的多名代表需分别作出申请。
  • 单次媒体通行证只适用于星期二至五的博物馆开放时间(公众假期除外)。除特别注明,单次媒体通行证只限于指定日期的博物馆开放时间内使用。
  • 到达M+时,请于B1文化道入口出示附有照片的身份证明文件,以及名片、记者证或所属媒体机构发出的证明文件。
  • 对于有关申请媒体参观、摄影及录影的一切事宜,西九文化区管理局保留最终决定权。

联系我们

预约访问、摄影及录影、订阅新闻稿及一般媒体查询,请联系我们。

加载中